زبانریشه فغلاول شخص مدوم شخص مسوم شخص م اول شخص جدوم شخص جسوم شخص ج
فارسی
منتواوماشماآنها
تالشی
مهتهعهامهشومهعه ون
فارسیگفتگفتمگفتیگفتگفتیمگفتیدگفتند
تالشیواته واته مهواته ره واته شه واته مونهواته رونه واته شونه
فارسیآمدامدمامدیامدامدیمامدیدامدند
تالشیاومیاومی مهاومی رهاومی شهاومی مونهاومی رونهاومی نه
فارسیدیددیدمدیدیدیددیدیمدیدیددیدند
تالشیویندهوینده مهوینده رهوینده شهوینده مونهوینده رونهوینده شونه
فارسیرفترفتمرفتیرفترفتیمرفتیدرفتند
تالشیشیشی مهشی رهشهشی مونهشی رونهشی نه
فارسیشنیدشنیدمشنیدیشنیدشنیدیمشنیدیدشنیدند
تالشیمه سهمه سه مهمه سه رهمه سه شهمه سه مونهمه سه رونهمه سه شونه
فارسیداددادمدادیداددادیمدادیددادند
تالشیآدوآدو مهآدو رهآدو شهآدو مونهآدو رونهآدو شونه
فارسیخوردخوردمخوردیخوردخوردیمخوردیدخوردند
تالشیهردههرده مههرده رههرده شههرده مونههرده رونههرده شونه
فارسینوشتنوشتمنوشتینوشتنوشتیمنوشتیدنوشتند
تالشینیوشتهنیوشته مهنیوشته رهنیوشته شهنیوشته مونهنیوشته رونهنیوشته شونه

تعداد بازدید ها: 280672