گسکره تنها نگه دارنده گویش گسکری

بی شک شهرباستانی گسکربه مانند سایرنقاط تالش دارای گویش ولهجه خاصی بوده پس ازویرانی آن شهر که پس ازطاعون بزرگ گیلان رخ داده گسکری ها به نقاط دیگر ازجمله گسکره کوچیده اند طبق بررسی هایی که حقیر انجام داده گسکری ها به هر سرزمینی رفته اند گویش همان مکان را پذیرفته اند جز اهالی گسکره خودمان که هنوز هم به گویش گسکری باستان تکلم می کنند با اندکی دقت می توان تمایز تالشی گسکره با سایر نقاط تالشستان فومن را دریافت مخصوصا تکیه کلامهایی که دارند وخاص گسکره می باشد به پندارمن هرکس بخواهد درمورد گویش گسکری تحقیق نماید تنها نمونه آنرا می تواند درگسکره و شولومه روار پیدا کند ازدوستان اهل گسکره می خواهم قدر این زبان باستانی را بدانند
علیپورگشته روخونی

تعداد بازدید ها: 280672